Arbeidsgivers styringsrett og tolking av arbeidsavtale

Arbeidsgivers styringsrett og tolking av arbeidsavtale

Dommere: Skoghøy, Øie, Matheson, Indreberg, Gjølstad. Saken gjaldt arbeidsgivers styringsrett og tolking av arbeidsavtale. Spørsmålet var om den rett arbeidsgiveren i henhold til styringsretten har til å bestemme plasseringen av den daglige arbeidstid, var blitt begrenset ved bestemmelser i individuelle arbeidsavtaler.

Endring av arbeidsavtale? | Arbeidsrett

Endring av arbeidsavtale? beskrivelse av arbeidet og stillingstittel, når arbeidsforholdet begynner, eventuell prøvetid, oppsigelsesfrister, lønn, arbeidstid, pauser og eventuelle tariffavtaler. er også tilfeller hvor endringer i arbeidsforholdet kan gjøres ensidig av arbeidsgiver gjennom det som omtales som arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett – PDF – docplayer.me

16 Osloskolen Arbeidsgivers styringsrett er i Rt (Nøkk-dommen) beskrevet slik på side 1609:«Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges …

Dette må du vite om arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett gir deg som leder rammene for hvordan du kan forvalte arbeidsgiveransvaret. tariffavtale og individuell arbeidsavtale for det enkelte arbeidsforhold. Leder må stille seg spørsmålet: Innebærer min beslutning en vesentlig endring av det som opprinnelig er avtalt? må avgjøres på grunnlag av en tolking og

Endringsoppsigelse og lønn? | Arbeidsrett

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av arbeidsavtalen samtidig med at det gis et tilbud om ny arbeidsavtale på endrede vilkår. reduksjon av stillingsprosent og endring av lønn. eller arbeidstaker har behov for en vurdering om en mulig endring i arbeidsforholdet vil ligge innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett, må du

Arbeidsgivers styringsrett – en innføring i styringsretten

Selv om arbeidsgivers styringsrett ikke er å finne i lovsamlingen, er det fortsatt et høyst aktuelt begrep, og et av grunnelementene når man skal fastslå hva en arbeidsgiver kan og ikke kan gjøre.

Arbeidsgivers styringsrett | SBDL

Enhver arbeidsavtale bygger imidlertid på noen grunnleggende forutsetninger som bidrar til å regulere det «tomrom» som arbeidsavtalen ikke uttrykkelig regulerer, nemlig arbeidsgiverens styringsrett, arbeidstakerens lydighetsplikt, og arbeidsgiverens omsorgsplikt. Utslag av arbeidsgivers styringsrett finner man også andre steder i

[PPT]

Arbeidsgivers styringsrett – for ansatte i finans og IT

 · Web view

Arbeidsgivers styringsrett. tariffavtale og arbeidsavtale. Arbeidsgivers styringsrett er et juridisk begrep som angår arbeidsgivers rett til å treffe beslutninger som angår den ansatte i ansettelsesforholdet. Ved inngåelsen av en arbeidsavtale etableres det en kontrakt mellom to parter: arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved tolking og