Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

Forurensning i blåskjell i Nordsjøen | Miljøstatus

Blåskjellets levemåte gjør at det passer godt som indikator på forurensning. Nettopp fordi blåskjell filtrerer vannet, vil blåskjellet speile den belastningen av miljøgifter som har vært i vannmassene på et gitt sted i løpet av blåskjellets levetid.

Forurensning i blåskjell i Nordsjøen | Miljøstatus

– Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter. Meny Tema. Avfall

[PDF]

Radioaktiv forurensning i fisk og sjømat – …

Radioaktiv forurensning i fisk og sjømat i perioden 1991-2011 StrålevernRapport 2015:17. Østerås: Statens strålevern, 2015. kongekrabbe og blåskjell (Havforskningsinstituttet) 37 5.8.3 Cesium-137 og polonium-210 i fisk og andre marine organismer (Statens strålevern) 37 høyere i Nordsjøen og Skagerrak enn i …

Browsing by Subject «vannforurensning blåskjell»

Miljøgifter i taskekrabbe, blåskjell og alger  Rygg, B. ( NIVA-rapport;1303 , Research report , 1981 ) Med mulig unntak for kvikksølv, som viste noe lavere verdier i 1980 enn tidligere, tydet ikke resultatene på at det hadde skjedd betydelige forandringer i organismens innhold av metaller og klorerte hydrokarboner i løpet

[PDF]

FFI RAPPORT

Ved bruk av blåskjell og lipidfylte semipermeable membraner (SPMD) som bioindikatorer ble mudringsområdet og deponiene overvåket. Resultatene viste i store trekk at metoden for havnebassenget ved HOS og kan forårsake ny forurensning av havbunnen. HOS ligger i et nedbørsrikt område og det er derfor mulig at det deponeres en del

[PDF]

Miljørisikoanalyse (MRA) for Snorre-feltet i …

Snorre-feltet i Nordsjøen, inkludert Snorre Expansion Project (SEP) STATOIL ASA Rapportnr.: 2017-0677, Rev. 00 Dokumentnr.: 115DB914-3 Området med større eller lik 5 % sannsynlighet for forurensning med mer enn 1 tonn olje innenfor en 10 x 10 km rute, iht. oljedriftsberegninger :

Browsing by Subject «forurensning forurensning

Browsing by Subject «forurensning forurensning overvåkingsrapport» under 55-60 m. Som i 1980 og 1981 var det høye konsentrasjoner av PAH i blåskjell. De Contact Us. Search . Powered by DSpace software. Service from . Browse all Archives Archives & Collections Issue Date Authors Titles Subjects Document Types Journals. My Account. …

[PDF]

Konsekvenser av regulære utslipp til sjø – RKU …

biologiske effekter av forurensning hos organismer som lever i vannsøylen. Statfjordfeltet ble valgt som representant for områder med pågående produsert vann utslipp.