Midtstøl Transport får ta imot EE-avfall

Midtstøl Transport får ta imot EE-avfall – Fylkesmannen …

Fylkesmannen i Aust Agder har gitt Midtstøl Transport AS tillatelse til å ta i mot og sortere 250 tonn EE-avfall pr år. Sortering og lagring skal foregå innendørs i oppført bygg på gnr/bnr 504/13, Arendal kommune.

Avfallstenester – Tenden Container og Gjenvinning AS

Tenden Miljø as er totalleverandør av avfallstenester, og har dei naudsynte løyve for å kunne ta imot alle typar avfall (unnateke eksplosive stoff, sjølvantennande stoff, organisk peroksid, smittefarlege stoff og radioaktive stoff.)

[PDF]

EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og

• Avfallsforskriften §1-8 gir kommunen plikt til å ta imot EE-avfall og sortere dette fra øvrig avfall og oppbevare det på egnet sted. Oppbevaringen skal skje på en måte som ikke hindrer ombruk og materialgjenvinning. Kommunen har ikke plikt til å

Får ta mot meir radioaktivt avfall – Strilen

FÅR TA IMOT MEIR RADIOAKTIVT AVFALL: Miljøverndepartementet har avvist klager frå Masfjorden og Austrheim mot Wergeland-Halsvik sitt utvida løyve til mottak av radioaktivt avfall. Årlege prøvar viser ikkje auke i dei radioaktive utsleppa i …

EE Avfall – Spar Kjøp

Våre butikker tar imot EE-avfall av artikler kjøpt hos Spar Kjøp. Vi tar også imot EE-avfall av produkter kjøpt andre steder, men som tilsvarer våre produkter. Ingen batteri skal kastes Fra nå av skal alle brukte batteri leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Alle forhandlarar av batteri er pliktig til å ta imot batteri frå

PROSEDYRE HIM-40-P-03 Mottakskontroll, registrering

Ved Etne Miljøstasjon skal driftsoperatør utføra visuell kontroll og ta imot betaling før lossing av avfall. Asbesthaldig avfall Farlig avfall EE- avfall 1.5 Behandla trevirke Privatkunder leverer trevirke i merka container på rampe. Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Midtstøl Transport AS under

Løyve etter ureiningslova til Johny Birkeland Transport …

Løyve etter ureiningslova til Johny Birkeland Transport AS AS for mellomlagring av farleg avfall i Sløvåg i Gulen kommune Løyvet er gitt i medhald av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. Ny eigar kan ikkje ha eller ta imot avfall ved anlegget utan avklaring med Fylkesmannen Nedlegging eller lengre driftsstans Dersom

Returordningar for avfall – Vinje kommune

Det finst ulike returordningar for ulike typar av avfall som skal brukast om att. Kommunen har plikt til å ta imot visse typar avfall. Det gjeld òg produsent eller forhandlar. Kasserte elektroniske og elektriske produkt ( EE-avfall, inkluderer kuldemøbel)